Khamis, 16 Disember 2010

Kepentingan melantik pemegang amanah urus, tadbir harta pusaka

Kepentingan melantik pemegang amanah urus, tadbir harta pusaka

2010/12/17

<span class="fullpost">

AmanahRaya organisasi bertanggungjawab sebagai pemegang amanah

MINGGU ini kita akan memperkatakan satu lagi elemen penting yang perlu difahami oleh umat Islam iaitu pemegang amanah.

Pemilihan pemegang amanah penting dan kebanyakan umat Islam kurang faham mengenainya atau ada yang sudah maklum tetapi masih keliru akan keperluannya.

Apa yang jelas, pemilihan untuk melantik pemegang amanah perlu dilakukan dengan cara yang betul kerana pemegang amanah mempunyai tugas serta tanggungjawab berat dan peranannya amat penting.

Pemegang amanah ialah pihak yang diberi kepercayaan melaksanakan amanah diberi dan berdasarkan Akta Perbadanan Amanah Raya 1995, amanah itu termasuk kewasian atau hal tadbir.

Dalam soal ini, umat Islam perlu memastikan sesiapa juga dipilih daripada orang perseorangan, syarikat amanah atau institusi masjid sebagai pemegang amanah, perlu benar-benar mengetahui dan memahami tanggungjawab yang bakal dipikul.
Sesiapa saja boleh dipilih sebagai pemegang amanah selagi tidak bertentangan dengan hukum syarak dan mampu menjalankan tanggungjawab dengan penuh amanah dan adil. Bagaimanapun, adalah lebih baik syarikat amanah milik penuh kerajaan, AmanahRaya dilantik pemegang amanah.
Ini kerana AmanahRaya tidak mempunyai kepentingan peribadi dan mendapat jaminan kerajaan serta selaras dengan objektif penubuhannya sebagai organisasi yang menunjukkan rasa tanggungjawab sosial dengan memberikan perhatian kepada kepentingan komuniti Malaysia.

Sejarah sendiri membuktikan pentingnya peranan pemegang amanah dalam menjaga dan memastikan kebajikan, kesinambungan kehidupan serta kesejahteraan rakyat pada semua peringkat tanpa mengenal agama atau bangsa selepas kematian anggota keluarga.

Menyedari kepentingan ini, AmanahRaya, jabatan khas diwujudkan sejak 1921 sewaktu pemerintahan Inggeris kekal sehingga negara mencapai kemerdekaan.
AmanahRaya ditubuhkan di bawah akta Pemegang Amanah Raya 1950 (Akta 247) dan Pegawai Pentadbir Pusaka sebuah jawatan statutori diwujudkan di bawah Akta Probet dan Pentadbiran 1959.
Pada 1 Ogos 1995, jabatan ini dikorporatkan di bawah Akta Syarikat 1995 dan diperbadankan di bawah Akta Perbadanan Amanah Raya 1995, dikenali sebagai Amanah Raya Berhad.
Ikuti keterangan lanjut mengenai pemegang amanah pada minggu hadapan.
INFO: Fungsi dan kuasa AmanahRaya (Seksyen 12, Akta 532)
• Perbadanan boleh dilantik menjadi pemegang amanah apa-apa wasiat atau berian atau suratcara lain yang mewujudkan amanah atau untuk melaksanakan apa-apa amanah atau kewajipan yang tergolong dalam kelas dibenarkan untuk menerima, dan boleh dilantik sedemikian sama ada wasiat atau berian atau suratcara lain yang mewujudkan amanah atau kewajipan itu dibuat atau mula berkuatkuasa sebelum atau selepas tarikh ditetapkan, dan sama ada sebagai pemegang amanah asal atau baru, atau sebagai pemegang amanah tambahan, dalam hal sama dan dengan cara sama dan oleh orang atau mahkamah yang sama seolah-olah ia adalah orang persendirian yang bertindak atas sifat itu.
• Walaupun pada hakikatnya mana-mana wasiat, berian atau suratcara lain yang mewujudkan amanah atau kewajipan membuat peruntukan bagi atau mengarahkan atau menghendaki perlantikan dua pemegang amanah atau lebih, Perbadanan boleh dilantik dan bertindak dengan sah sebagai pemegang amanah tunggal.
• Jika Perbadanan telah dilantik sebagai pemegang amanah apa-apa amanah, seorang pemegang amanah bersama boleh bersara daripada amanah itu di bawah dan mengikut seksyen 43 Akta pemegang amanah 1949, walaupun tidak terdapat lebih daripada dua orang pemegang amanah dan tanpa apa-apa persetujuan yang dikehendaki oleh seksyen itu.
• Perbadanan tidak boleh dilantik sama ada sebagai pemegang amanah baru atau tambahan jika wasiat, berian atau suratcara lain yang wujudkan amanah atau kewajipan itu mengandungi arahan yang bertentangan, melainkan jika Mahkamah memerintahkan selainnya.
• Notis mengenai apa-apa cadangan perlantikan Perbadanan sama ada sebagai pemegang amanah baru atau tambahan hendaklah, jika praktik, diberikan kepada semua orang yang mempunyai kepentingan benefisial yang bermastautin di Malaysia dan yang alamat mereka diketahui oleh orang yang bercadang membuat perlantikan itu, atau, jika benefisari itu ialah orang yang belum dewasa, kepada penjaga mereka.
• Jika mana-mana orang yang kepadanya notis itu telah diberikan memohon kepada mahkamah dalam tempoh 21 hari dari penerimaan notis itu, mahkamah boleh, jika setelah mengambil kira kepentingan semua benefisiari ia memikirkan bahawa adalah suaimanfaat dibuat sedemikian, membuat perintah melarang perlantikan itu dibuat.
Sumber : http://www.bharian.com.my/bharian/articles/Kepentinganmelantikpemegangamanahurus_tadbirhartapusaka/Article: </span> 

Tiada ulasan:

Catat Ulasan